واشر تخت فنری موجی DIN 128 واشر تخت فنری موجی

واشر تخت فنری موجی DIN128

توضیحات کوتاه

استاندارد تولید واشر تخت موجی DIN 128

Nominal size For thread d1 min. d1 max. b s h min. h max. r Weight kg/1000pcs
2 M2 2,1 2,4 0,9 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,7 0,9 0,1 0,035
2,5 M2,5 2,6 2,9 1 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,9 1,1 0,1 0,055
3 M3 3,1 3,4 1,3 ± 0,1 0,7 ± 0,1 1,1 1,3 0,1 0,09
3,5 M3,5 3,6 3,9 1,3 ± 0,1 0,7 ± 0,1 1,1 1,3 0,1 0,1
4 M4 4,1 4,4 1,5 ± 0,1 0,8 ± 0,1 1,2 1,4 0,2 0,15
5 M5 5,1 5,4 1,8 ± 0,1 1 ± 0,1 1,5 1,7 0,2 0,3
6 M6 6,1 6,5 2,5 ± 0,15 1,3 ± 0,1 2 2,2 0,3 0,7
7 M7 7,1 7,5 2,5 ± 0,15 1,3 ± 0,1 2 2,2 0,3 0,75
8 M8 8,1 8,5 3 ± 0,15 1,6 ± 0,1 2,45 2,75 0,5 1,3
10 M10 10,2 10,7 3,5 ± 0,2 1,8 ± 0,1 2,85 3,15 0,5 2,1
12 M12 12,2 12,7 4 ± 0,2 2,1 ± 0,15 3,35 3,65 1 3,2
14 M14 14,2 14,7 4,5 ± 0,2 2,4 ± 0,15 3,9 4,3 1 4,8
16 M16 16,2 17 5 ± 0,2 2,8 ± 0,15 4,5 5,1 1 7
18 M18 18,2 19 5 ± 0,2 2,8 ± 0,15 4,5 5,1 1 7,8
20 M20 20,2 21,2 6 ± 0,2 3,2 ± 0,2 5,1 5,9 1 12,2
22 M22 22,5 23,5 6 ± 0,2 3,2 ± 0,2 5,1 5,9 1 13,3
24 M24 24,5 25,5 7 ± 0,25 4 ± 0,2 6,5 7,5 1,6 21,5
27 M27 27,5 28,5 7 ± 0,25 4 ± 0,2 6,5 7,5 1,6 23,7
30 M30 30,5 31,7 8 ± 0,25 6 ± 0,2 9,5 10,5 1,6 42,5
36 M36 36,5 37,7 10 ± 0,25 6 ± 0,2 10,3 11,3 1,6 68