مهره شش گوش واشردار Din 6923 مهره ششگوش واشر دار

مهره شش گوش واشردار DIN6923

توضیحات کوتاه

استاندارد مهره واشر دار DIN 6923

Thread size d M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
M8x1 M10x1,25 M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M20x1,5
(M10x1) (M12x1,5)
P 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
c min. 1 1,1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3
da min. 5 6 8 10 12 14 16 20
max. 5,75 6,75 8,75 10,8 13 15,1 17,3 21,6
dc max. 11,8 14,2 17,9 21,8 26 29,9 34,5 42,8
dw min. 9,8 12,2 15,8 19,6 23,8 27,6 31,9 39,9
e min. 8,79 11,05 14,38 16,64 20,03 23,36 26,75 32,95
m max. 5 6 8 10 12 14 16 20
min. 4,7 5,7 7,6 9,6 11,6 13,3 15,3 18,9
min. 2,2 3,1 4,5 5,5 6,7 7,8 9 11,1
s nominal=max. 8 10 13 15 18 21 24 30
min. 7,78 9,78 12,73 14,73 17,73 20,67 23,67 29,67
r max. 0,3 0,36 0,48 0,6 0,72 0,88 0,96 1,2